Nejvyšší soud České republiky
Odmítnutí žádosti o informace ze dne18.7.2016 č.j.  Zin 96/2016 najdete ZDE a odmítnutí předsedy NS dne 27.7.2016 č.j. Zin 91/2016 najdete zde

Stížnost na rozhodnutí předsedy NS nepodat podnět na kárná řízení se soudci a státními zástupci za doložené podvody a zločiny najdete ZDE 


Vážený pane Dvořáku,

            
k Vaší žádosti o informace ze dne 15. 7. 2016 uvádíme následující. Vaše podání ze dne 1. 7. 2016 adresované Nejvyššímu soudu postoupil předseda tohoto soudu dne 7. 7. 2016 k vyřízení Ministerstvu spravedlnosti ČR s odkazem na ustanovení § 167 písm. b) zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích.

            
Dle tohoto ustanovení ministerstvo (nikoliv ministr spravedlnosti osobně) vyřizuje podání, jejichž obsahem je nesouhlas se způsobem vyřízení stížnosti v téže věci, vyřizované mimo jiné předsedou Nejvyššího soudu. V souladu s organizačním řádem ministerstva je k vyřízení takového podání příslušný odbor kontroly, kterým také bylo Vaše podání založeno do spisu a je vedeno pod sp. zn. MSP-155/2016-OK-STIZ.

            
Co se týče lhůty pro vyřízení stížnosti, ustanovení § 173 odst. 1 výše uvedeného zákona stanoví, že stížnost musí být vyřízena do 2 měsíců a stěžovatel musí být v této lhůtě o vyřízení stížnosti vyrozuměn. Tuto lhůtu lze překročit jen tehdy, nelze-li v jejím průběhu zajistit podklady potřebné pro vyřízení stížnosti, avšak o tom, že stížnost nelze vyřídit ve stanovené lhůtě, musí být stěžovatel písemně vyrozuměn.


 S pozdravem 


Mgr. Martina Stašková

oddělení styku s veřejností

sekce státního tajemníka

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Vyšehradská 16, Praha 2, 128 10

tel.:      +420 221 997 461Nejvyšší soud, Burešova 20, 657 37 Brno
  

Věc: žádost o informace dle zákona o informacíchNejvyšší soud dne 8.7.2016 pod č.j. Zin 94/2016 uvedl, že Nejvyšší soud ctí zásadu, že rozhodovací činnost a procesy vedoucí k rozhodnutí řádně odůvodňuje.Krajské státní zastupitelství v Brně opakovaně rozhodlo, že soudci a státní zástupci v řízeních okresních, krajských, vrchních a nejvyšších a ústavních soudců (viz č. j. II. ÚS 664/12, IV. ÚS 4859/12, II. ÚS 1311/13, II. ÚS 289/14, I. ÚS 2431/15, II. ÚS 3196/15, III. ÚS 396/16) nespáchali těžká ublížení na zdraví s následky smrti, jak doložil soudní znalec již 11. 5. 2011 a že prý to vyplývá z kontextu usnesení NS č.j. 8 Tdo 1231 /2011, 6 Tdo 1493/2014, 11 Tdo 181/2015.


Protože nemůžeme v předmětných usneseních najít ani řádku odůvodnění ke spáchaným zločinům soudců a státních zástupců, v důsledku jejichž vědomě mylného rozhodnutí došlo na ztrátách na životech občanů a přehlížení ztráty 90% zkonfiskovaného majetku, stejně jako nemůžeme najít odůvodnění NS, co vede NS k opakovaně mylnému přesvědčení, že je konopí prekurzor, když jej zákon mezi prekurzory neřadí, stejně tak nemůžeme najít vyrovnání se NS s aplikací či vyloučením §§ 28 a 31, odst. 1 trestního zákoníku v předmětném řízení, tyto pasáže nám prosím z řádně odůvodněných usnesení NS odcitujte. 


Protože za podání dovolání č.j. 8 Tdo 1231 /2011 došlo na základě rozhodnutí OS Prostějov na pokutu dovolateli 10 tisíc za nepatřičně dovolání NS, sdělte, za jakých okolností má soud za povinnost pokutovat občana za nepatřičné dovolání? Citujte prosím ustanovení a zákon. 

Děkuji


V Olomouci dne 15. 7. 2016

Dušan Dvořák, nar. 12. 1. 1962, 798 55 Ospělov 6, korespondenčně Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc 

Vaše podání ve věci "žádost o informace dle zákona o informacích" s evidenčním číslem 6e35498c-61ef-4e68-9edb-9f068a0bdaef a s běžným číslem 7477/2016, doručené dne 15.07.2016 v 10:37:28 a ověřené dne 15.07.2016 v 10:43:18, bylo přiřazeno ke spisové značce "0 ZIN 99/2016" a ke zpracování dne 18.07.2016 v 08:12:57.

Vaše podání ve věci „Trestní podnět na státního zástupce MSZ Brno rozhodujícího o odložení - nešetření trestního podnětu dne 30.6.2016 pod č.j. 3 ZN 72/2016." s evidenčním číslem 43cef520-9c12-41e5-95f8-990775274741 a s běžným číslem 7506/2016, doručené dne 17.07.2016 v 01:50:07 a ověřené dne 17.07.2016 v 04:09:48, bylo přiřazeno ke spisové značce "0 TDO 323/2016" a ke zpracování dne 18.07.2016 v 08:12:34.Bylo podáno elektronicky e-mailem. Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 1


Vaše podání ve věci "Návrh/žádost 1) na vyloučení soudců NS odmítajících předat věc Soudnímu dvoru z projednání návrhu na určení lhůty dovolání č.j. 6 Tdo 323/2016 a 2) stížnost/odvolání na rozhodnutí NS ze dne 12.7.2016 č.j Zin 91/2016" s evidenčním číslem 1c9e4014-1b02-4a31-a3a4-5001a9dcbae1 a s běžným číslem 7510/2016, doručené dne 17.07.2016 v 11:26:11 a ověřené dne 17.07.2016 v 11:26:48, bylo přiřazeno ke spisové značce "0 SM 244/2016" a ke zpracování dne 18.07.2016 v 08:26:35.
 
.

Vaše podání ve věci "Návrh/žádost 1) na vyloučení soudců NS odmítajících předat věc Soudnímu dvoru z projednání návrhu na určení lhůty dovolání č.j. 6 Tdo 323/2016 a 2) stížnost/odvolání na rozhodnutí NS ze dne 12.7.2016 č.j Zin 91/2016" s evidenčním číslem 1c9e4014-1b02-4a31-a3a4-5001a9dcbae1 a s běžným číslem 7510/2016, doručené dne 17.07.2016 v 11:26:11 a ověřené dne 17.07.2016 v 11:26:48, bylo přiřazeno ke spisové značce "0 S 265/2016" a ke zpracování dne 19.07.2016 v 15:41:33.


Vaše podání ve věci "Návrh/žádost 1) na vyloučení soudců NS odmítajících předat věc Soudnímu dvoru z projednání návrhu na určení lhůty dovolání č.j. 6 Tdo 323/2016 a 2) stížnost/odvolání na rozhodnutí NS ze dne 12.7.2016 č.j Zin 91/2016" s evidenčním číslem 1c9e4014-1b02-4a31-a3a4-5001a9dcbae1 a s běžným číslem 7510/2016, doručené dne 17.07.2016 v 11:26:11 a ověřené dne 17.07.2016 v 11:26:48, bylo přiřazeno ke spisové značce "0 ZIN 91/2016" a ke zpracování dne 19.07.2016 v 15:42:04.


Vaše podání ve věci "Důkazy na www.os-prostejov.blogspot.com" s evidenčním číslem 75b1ea9e-daf6-43cc-9fa0-3c92bb51af2a a s běžným číslem 7584/2016, doručené dne 19.07.2016 v 12:07:08 a ověřené dne 19.07.2016 v 12:11:00, bylo přiřazeno ke spisové značce "0 SM 244/2016" a ke zpracování dne 19.07.2016 v 12:51:37.  Bylo podáno elektronicky e-mailem. Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 2 Ministerstvo spravedlnosti ČR, Vyšehradská 16, Praha 2, 128 10

Od: Stašková Martina, Mgr. <MStaskova@msp.justice.cz>
Datum: 8. července 2016 16:53
Předmět: MSP-577/2016-OSV-OSVVážený pane,
               k Vaší žádosti o informace ze dne 28. 6. 2016 sdělujeme následující. Způsobilost nabývat pro sebe vlastním právním jednáním práva a zavazovat se k povinnostem, tedy svéprávnost, lze omezit pouze při splnění podmínek ustanovení § 55 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. K tomu je zapotřebí uvést, že předmětná právní úprava se vztahuje na všechny fyzické osoby, přičemž ve vztahu k soudcům žádná speciální neexistuje. Je však třeba upozornit, že bez dalšího nelze činit závěry o svéprávnosti soudce na základě jeho rozhodovací činnosti, neboť výsledky této činnosti vycházejí z výkladu a aplikace obecně závazných právních norem, a nejsou tak projevem svévole soudce.
            Pokud jde o kárné řízení o kárném provinění soudce Ústavního soudu, uplatní se úprava ustanovení § 132 a násl. zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu. Kárným proviněním je dle ustanovení § 133 odst. 1 předmětného zákona jednání, jímž soudce snižuje vážnost a důstojnost své funkce nebo ohrožuje důvěru v nezávislé a nestranné rozhodování Ústavního soudu, jakož i jiné zaviněné porušení povinností soudce. Kárným žalobcem je v případě soudců Ústavního soudu pouze předseda tohoto soudu, a proto můžete podat toliko podnět k zahájení kárného řízení, nicméně na zahájení neexistuje právní nárok. O zahájení kárného řízení s předsedou Ústavního soudu se může usnést plénum na společný návrh nejméně tří soudců.
Obdobně i zákon č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, který se vztahuje na soudce obecných soudů, definuje v ustanovení § 87 odst. 1 kárné provinění jako zaviněné porušení povinností soudce, jakož i zaviněné chování nebo jednání, jímž soudce narušuje důstojnost soudcovské funkce nebo ohrožuje důvěru v nezávislé, nestranné, odborné a spravedlivé rozhodování soudů. Řízení o kárné odpovědnosti pak upravuje zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, přičemž kárným soudem, který v řízení jedná a rozhoduje, je Nejvyšší správní soud. Návrh na zahájení kárného řízení jsou oprávněny podat pouze osoby taxativně vypočtené v ustanovení § 8 tohoto zákona – i jim lze obdobně jako ve výše uvedeném případě podat podnět k zahájení kárného řízení, avšak opět bez nároku na jeho zahájení.
Co se týče trestní odpovědnosti soudců, máte-li za to, že některý z nich naplnil skutkovou podstatu některého trestného činu uvedeného v zákoně č. 40/2009 Sb., trestním zákoníku, můžete podat příslušným orgánům činným v trestním řízení trestní oznámení, kterým se musí zabývat. Nicméně je třeba doplnit, že u soudců Ústavního soudu dává souhlas k trestnímu stíhání Senát Parlamentu ČR, u soudců obecných soudů je k trestnímu stíhání za trestné činy spáchané při výkonu funkce nebo v souvislosti s výkonem funkce třeba souhlasu prezidenta republiky.
K výše uvedenému je nutné dodat, že kárným proviněním či trestným činem však nemůže být bez dalšího sama rozhodovací činnost soudce.

S pozdravem


Mgr. Martina Stašková
oddělení styku s veřejností
sekce státního tajemníka
Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16, Praha 2, 128 10
tel.:      +420 221 997 461
e-mail:  mstaskova@msp.justice.cz
www.justice.cz


Vaše podání ve věci " Kárná a trestní řízení: Žádost o informace k justičně exekutivní korupci a kartelu ve věci konopí" s evidenčním číslem 31035dfb-4a7b-41c0-b781-b057c4dbc0d2 a s běžným číslem 7173/2016, doručené dne 07.07.2016 v 16:03:31 a ověřené dne 07.07.2016 v 16:11:21, bylo přiřazeno ke spisové značce "0 S 265/2016" a ke zpracování dne 08.07.2016 v 08:51:54. Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 5 Více na http://www.europe-cannabis.eu/


Vaše podání (77 občany od oslav Nezávislosti a Deklarace práv člověka přes oslavy díla Cyrila a Metoděje až po vyhasnutí popela, nikoliv však díla a myšlenek Jana Husa v roce 2016) ve věci „Naléhavé“ s evidenčním číslem a3001aea-d072-4a59-84ab-0346ff2ffac3 a s běžným číslem 7033/2016, doručené dne 05. 07. 2016 v 14:18:54 a ověřené dne 05. 07. 2016 v 14:24:41, bylo přiřazeno ke spisové značce "0 SM 259/2016" a ke zpracování dne 07. 07. 2016 v 09:05:22. Více na http://constitutional-court.blogspot.com/

Vaše podání ve věci „RSDr. Pavel Rychetský nominován na Nobelovu cenu za objev konopí jako prekurzoru“ s evidenčním číslem 97bc560a-a2b5-4d2c-acd2-9a509fd767a3 a s běžným číslem 7080/2016, doručené dne 06. 07. 2016 v 13:42:43 a ověřené dne 06. 07. 2016 v 13:46:18, bylo přiřazeno ke spisové značce "0 TDO 323/2016" a ke zpracování dne 07. 07. 2016 v 08:49:02. Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 18 Více na http://cannabis-is-the-cure.blogspot.cz/
Vaše podání ve věci "žádost o informace dle zákona o informacích" s evidenčním číslem 990e0db1-261b-4260-a1ce-bf496734d1c4 a s běžným číslem 7025/2016, doručené dne 04. 07. 2016 v 18:31:59 a ověřené dne 04.07.2016 v 18:40:19, bylo přiřazeno ke spisové značce "0 ZIN 96/2016" a ke zpracování dne 07.07.2016 v 08:15:36. Více na http://evropsky-kartel.blogspot.com/Vanda Dvořáková: Vaše podání ve věci "Žádost o informace" s evidenčním číslem acf56a05-b278-4c79-a60e-32b1e2190b38 a s běžným číslem 7017/2016, doručené dne 04. 07. 2016 v 12:20:46 a ověřené dne 04. 07. 2016 v 12:25:45, bylo přiřazeno ke spisové značce "0 ZIN 94/2016" a ke zpracování dne 04. 07. 2016 v 12:40:55.


Ivan Chalaš: Vaše podání ve věci "žádost o informace" s evidenčním číslem 217350c8-1079-41db-a6ba-92493492546d a s běžným číslem 7204/2016, doručené dne 08. 07. 2016 v 09:58:17 a ověřené dne 08. 07. 2016 v 10:10:22, bylo přiřazeno ke spisové značce "0 ZIN 97/2016" a ke zpracování dne 08. 07. 2016 v 10:41:27. Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 4